(0731) 254 5744
info@onlinejainpathshala.com
Amar Granthalaya, Indore
(0731) 254 5744
info@onlinejainpathshala.com
Amar Granthalaya, Indore

पाठ 41 〰️ द्रव

पाठ 42 〰️ जीव

पाठ 43 〰️ इंद्रिय

पाठ 44 〰️ क़षायें

पाठ 45 〰️ पाप

पाठ 46 〰️ पर्याति

पाठ 47 〰️ कर्म

पाठ 48 〰️ कर्मों की दस अवस्थायें

पाठ 49 〰️ आयु बन्ध

पाठ 50 〰️ गति अगति

पाठ 51 〰️ जन्म

पाठ 52 〰️ शरीर

पाठ 53 〰️ सहनन

पाठ 54 〰️ संस्थान

पाठ 55 〰️ लेश्या

पाठ 56 〰️ गुणिस्थान

पाठ 57 〰️ मार्ग नायें

पाठ 58 〰️ समुद्घत

पाठ 59 〰️ ध्यान

पाठ 60 〰️ नय

पाठ 61 〰️ अनेकता और स्याद्वाद